اولین جلسه پژوهشی دانشگاه با حضور دکتر اسلامی ریاست محترم دانشگاه در دفتر معاونت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه، دکتر محمد امین نوذری به عنوان نماینده پژوهشی دانشگاه آزاد مرکز ماسال انتخاب گردید . گفتنی است دکتر نوذری عضو هیات علمی گروه عمران میباشد.