نشست صمیمانه ریاست محترم  و اساتید گروههای آموزشی قبل از شروع سال تحصیلی جدید برگزار شد .