جلسه ریاست و معاونت دانشگاه با سرگروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسامی مرکز ماسال برگزار شد: