جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه آزاد اسلامی مرکزماسال

بسمه تعالی
جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه آزاد اسلامی مرکزماسال ساعت ۱۰روز یکشنبه مورخ ۳۰مهر ماه در نمازخانه دانشگاه برگزار می‌گردد. تاکید می گردد
حضور دانشجویان ورودی ۹۶در این جلسه الزامی می باشد.