نشست ریاست و اعضای هیأت علمی و اساتید حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال

نشست فصلی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال جناب آقای دکتر اسلامی با اعضای هیأت علمی و اساتید حق التدریس جهت هماهنگی بیشتر در روز چهارشنبه ۳/۳/۹۶ در محل دانشگاه آزاد برگزار شد.

آزاد