شهریه تقریبی رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال

شهریه تقریبی رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال

______ ساختمان کاردانی ۱۲۰۰۰۰۰

______ کامپیوتر کاردانی ۱۱۵۰۰۰۰

______ معماری کاردانی ۱۱۸۰۰۰۰

______ حسابداری کاردانی ۷۵۰۰۰۰

______ تربیت بدنی کاردانی ۱۲۵۰۰۰۰

______ عمران کاردانی ۱۱۸۰۰۰۰

______ تربیت بدنی کارشناسی ۲۵۰۰۰۰۰

______ حسابداری کارشناسی ۱۳۰۰۰۰۰

______ عمران کارشناسی ۲۰۰۰۰۰۰