نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی

برگزاری همایش نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی ماسال با سخنرانی حاج آقا رمضانی مسئول دفتر امام جمعه شهرستان ماسال  و سید بابک رضوی معاونت محترم  و حاج آقا سید شفیع شفیعی کارشناس دفتر فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

 

۲۰۱۶۱۲۱۸_۱۶۲۶۴۵ن۲۰۱۶۱۲۱۸_۱۶۲۵۵۵قش۲۰۱۶۱۲۱۸_۱۶۲۴۵۰ ۲۰۱۶۱۲۱۸_۱۶۴۸۲۰۲۰۱۶۱۲۱۸_۱۶۵۱۲۱نماز۲۰۱۶۱۲۱۸_۱۶۵۱۳۵ ۲۰۱۶۱۲۱۸_۱۶۲۰۱۳۲۰۱۶۱۲۱۸_۱۶۲۰۵۲