رشته های دانشگاه آزاد واحد ماسال

رشته های موجود در مرکز ماسال

مقطع عنوان رشته

کاردانی پیوسته

علمی کاربردی حسابداری

علمی کاربردی تربیت بدنی

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان

نقشه کشی معماری

کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

عمران- کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

آموزش زبان انگلیسی

تربیت بدنی(مربی گری)

حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی اجرائی عمران

تربیت دبیر تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی

حسابداری